Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

D.D.M. spol. s r.o.

Zoznam služieb poskytovaných spoločnosťou D.D.M. spol. s r.o.

 

ZMLUVY

zmluvná agenda – spisovanie, spripomienkovanie a úprava zmlúv akéhokoľvek druhu uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákonníka práce ako aj dodatkov k týmto zmluvám, najmä: kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv s vecným bremenom, zmlúv o budúcich zmluvách, nájomných zmlúv, zmlúv o podnájme, rámcových zmlúv, mandátnych zmlúv, zmlúv o dielo, zmlúv o spolupráci, zmlúv o sprostredkovaní, zmlúv o pôžičke, zmlúv o výpožičke, zmlúv o splátkovom kalendári, zmlúv o postúpení pohľadávky a pod..

 

VYSPORIADANIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

komplexný servis pri prevode a vysporiadavaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – vypracovanie potrebného typu zmluvy, spísanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, vyplnenie elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad (v dôsledku čoho sa o 15 € znižuje výška správneho poplatku, ktorému podlieha katastrálne konanie, opravnej doložky), zabezpečenie osvedčenia podpisov zmluvných strán, zabezpečenie doručenia príslušnej zmluvy s návrhom na vklad na príslušný katastrálny odbor okresného úradu a pod..

 

DEDIČSTVÁ

komplexný servis pri prejednávaní dedičstiev – vyhľadávanie majetkovej podstaty poručiteľov, spísanie návrhov na prededenie dedičstva, spísanie splnomocnení na zastupovanie v dedičských konaniach, samotné zastupovanie pred notárom a pod.

 

STAVEBNÉ KONANIA

komplexný servis pri stavebnom konaní – zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, prevádzkovateľov inžinierskych sietí, spísanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, zastupovanie v stavebnom konaní až po právoplatnosť rozhodnutia o stavebnom povolení a pod.

 

OSTATNÉ

spisovanie, spripomienkovanie a úprava vyjadrení, podaní, návrhov, žiadostí a odvolaní proti rozhodnutiam úradov,
spísanie plnomocenstiev, generálnych plnomocenstiev,
vymáhanie pohľadávok (spísanie výziev na úhradu, návrhov na vydanie platobných rozkazov, návrhov na vykonanie exekúcie).

 

KONTAKT

 

 


 


687547

24.10.2019
Úvodná stránka